Zásady zpracování osobních údajů a zásady použití webu www.hololo.cz

Tyto zásady jsou platné a účinné od 15. 12. 2020
Tyto zásady upravují podmínky zpracování osobních údajů a užívání internetových stránek www.hololo.cz provozovaných společností

UP CORP s.r.o., IČ: 08186812, DIČ: CZ08186812
se sídlem Oblá 436/42, Nový Lískovec, 634 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112321; neplátce DPH
zastoupená Mgr. Petrem Ukleinem, jednatelem
(dále jen „Poskytovatel“)

Kontaktní údaje Poskytovatele:
Adresa pro doručování UP CORP s.r.o. – adresa Poskytovatele a email info@hololo.cz
(dále jen „Kontaktní adresa“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Zásady použití webového rozhraní (dále jen „Zásady“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Zákazníka a Návštěvníků zejména v oblasti ochrany osobních údajů a v dalších otázkách při použití výše uvedených webových rozhraní, zejména na webu www.hololo.cz, webových rozhraní Zákazníků či jimi užívaných vlastněných třetí stranou (zejména systémy vnitřního řízení zařízení vlastněné jiným zřizovatelem apod.) a v interních systémech Poskytovatele (každé z nich dále jen „webové rozhraní“). Osoba návštěvou webového rozhraní, poskytnutím souhlasu formou zaškrtnutí příslušného tlačítka, předání takového souhlasu Poskytovateli od Zákazníka, zaškrtnutí tlačítka souhlasu Osobou ve prospěch třetí osoby coby prohlášením o dispozici se souhlasem třetí osoby či případně zasláním poptávky či dotazu na webovém rozhraní nebo jeho využíváním nebo využíváním služeb a produktů Poskytovatele Osoba stvrzuje, že se s těmito zásadami seznámila, souhlasí s nimi a chce jimi být vázána.
1.2. Zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela jakoukoli smlouvu, nehledě na formu. Zákazníkem se rozumí též fyzické osoby, které vykonávají činnost jako zaměstnanci Zákazníka či jinak s ním spolupracují. Vzhledem ke skutečnosti, že Poskytovatel je poskytovatel holografické reklamní technologie a implementace tohoto zboží či služby je obvykle činěna s dotčením prostor a systémů Zákazníka, je Zákazník (poskytuje-li tuto službu dále či umožňuje-li ji dále používat např. jako podnikatelské uskupení) povinen vyžádat si souhlas svých zákazníků, spolupracovníků, osob v podnikatelském seskupení i jiných osob, kteří jsou fyzickými osobami, jejichž údaje lze při plnění smlouvy nalézt v uvedených vnitřních systémech či prostorách anebo jinak souvisejí s plněním smlouvy s Poskytovatelem, ke zpracování jejich osobních údajů a tento souhlas udržovat platný po celou dobu trvání smlouvy mezi ním a Poskytovatelem. Všude tam, kde se mluví o nutnosti souhlasu fyzických osob se zpracováním osobních údajů v souvislosti se smlouvou, zavazuje se Zákazník takovýto souhlas obstarat a uchovávat v platnosti ve smyslu tohoto odstavce. Zákazník výslovně prohlašuje, že disponuje všemi těmito souhlasy v souladu s legislativou a že dodržuje platnou legislativu, když osobní údaje předává či zpřístupňuje Poskytovateli.
1.3. Návštěvníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví jakékoli webové rozhraní Poskytovatele, kontaktuje podporu Poskytovatele, kontaktuje jakýmkoli způsobem Poskytovatele či navštíví provozovnu Poskytovatele. Návštěvníkem je též Osoba, která zaškrtne tlačítko souhlasu se zasláním nabídky ve prospěch třetí osoby, kdy tímto činí prohlášení, že disponuje souhlasem třetí osoby toto jednání činit (jako příkazník či v obdobném postavení obstarání záležitosti pro jiného) a zavazuje se takovýto souhlas udržovat v platnosti po dobu nezbytně nutnou. V případě obstarání záležitosti pro jiného ve smyslu předchozí věty je povinen bez zbytečného odkladu informovat tuto třetí osobu, že takovéto jednání učinil. Poskytovatel zdvořile upozorňuje, že není v jeho moci platnost a obsah souhlasu přezkoumávat a plně se spoléhá na prohlášení návštěvníka. Přijetím objednávky či nabídky zboží či služeb či uzavřením individuální smlouvy se Návštěvník stává Zákazníkem.
1.4. Tam, kde se v těchto zásadách mluví o Poskytovateli je jím myšleno i osob zaměstnanců a spolupracujících třetích osob.

2. Podávání dotazů, poptávek a kontakt s Poskytovatelem

2.1. Při užití webového rozhraní je Návštěvník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, a to jak svoje tak třetí osoby. Pokud Návštěvník podá dotaz, poptávku a či naváže jakýkoli jiný kontakt s Poskytovatelem, je Návštěvník při jakémkoliv kontaktu uvádět pravdivé osobní údaje, oznámit, že osoba jedná v zastoupení či oznámit, že došlo ke změně osobních údajů a tyto je Návštěvník povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené Návštěvníkem jsou Poskytovatelem považovány za správné a aktuální. Tyto povinnosti plynou stejně tak Zákazníkovi.
2.2. Návštěvník i Zákazník bere na vědomí, že webové rozhraní nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.3. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoli ztrátu Osobám související přímo či nepřímo se ztrátou či poškozením dat.

3. Ochrana osobních údajů

3.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, Návštěvníka či jakékoli jiné fyzické osoby, jejíž osobní údaje byly přímo touto osobou Poskytovateli sděleny či byly sděleny spolupracující osobou Poskytovatele jako zejména osobní údaje za účelem či v souvislosti s nabídkou, poptávkou či plněním jakékoli smlouvy s Poskytovatelem či poskytnutí další služby Poskytovatele v souvislosti se smlouvou (dále jen „Osoba“), který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „GDPR“), právním řádem České Republiky, vnitřními předpisy Poskytovatele, zabezpečením fyzickým, hardwarovým i softwarovým a dalšími příslušnými právními předpisy.
3.2. Poskytovatel shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje Osoby, je-li fyzickou osobou, v následujícím rozsahu:
• jméno a příjmení,
• adresa bydliště,
• fakturační adresa, je-li odlišná od adresy bydliště,
• telefonní číslo,
• adresa elektronické pošty,
• identifikační číslo,
• daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
• adresa elektronické pošty,
• další osobní údaje, které Osoba Poskytovateli sdělí, anebo
• údaje technického charakteru prostřednictvím webového rozhraní (vyjmenovány v čl. 5).
3.3. Obzvláště citlivé osobní údaje. Pokud by byly za výjimečných okolností poskytnuty Poskytovateli osobní údaje, které jsou podle GDPR právních standardů klasifikovány jako obzvláště citlivé – např. etnický původ, náboženské vyznání nebo zdravotní stav (např. přání Osoby, aby jí Poskytovatel kvůli konkrétní nemoci nevolal v určité časy) – je Poskytovatel povinen takové citlivé osobní údaje zpracovat pouze v souladu s příslušnou legislativou a s účely zde stanovenými. Vzhledem ke skutečnosti, že Poskytovatel osobní údaje většinou získává od svého Zákazníka nebo od jeho příkazníka ve smyslu čl. 1.3, prohlašuje tímto výslovně Zákazník, že získal a disponuje platným souhlasem Osoby ke zpracování takového osobního údaje, včetně obzvláště citlivých osobních údajů. Zákazník nebo Návštěvník je povinen informovat Poskytovatele o skončení platnosti souhlasu Osoby do 7 dní od vzniku takové skutečnosti.
3.4. Zpracováním osobních údajů Osoby může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Realizace práv Osob tím není dotčena.
3.5. Osoby mají následující práva:
a. právo na přístup k osobním údajům
i. Toto právo znamená, že od Poskytovatele může Osoba požadovat informace o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se jej týkají či nikoliv. V případě, že Poskytovatel takové údaje zpracovává, má Osoba právo žádat informace za jakými účely, v jakém rozsahu a jakým způsobem osobní údaje Poskytovatel zpracovává a může žádat kopii těchto údajů. Vydání kopie může být Poskytovatelem zpoplatněno zejména v případech opakovaných žádostí.
b. právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
i. Toto právo znamená, že Osoba kdykoliv může požádat o opravu nebo doplnění osobních údajů. Takový požadavek provede Poskytovatel bez zbytečného odkladu, ovšem s ohledem na aktuální technické možnosti.
c. právo na výmaz
i. Toto právo znamená, že v případě, že Osoba Poskytovatele požádá, vymaže Poskytovatel osobní údaje, pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy, (v) Osoba odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň již neexistují žádné další důvody pro jejich zpracování.
d. právo na omezení zpracování osobních údajů
i. Toto právo znamená, že Osoba může požádat o omezení zpracování osobních údajů. V takovém případě osobní údaje Poskytovatel znepřístupní, dočasně odstraní či uchová nebo provede jiné úkony zpracování, které zajistí řádný výkon tohoto uplatněného práva.
e. právo na přenositelnost údajů
i. Toto právo znamená, že Osoba může požádat, aby osobní údaje, které se ji týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, byly předány třetímu subjektu. Pokud by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva jiných osob, je možné, že takové žádosti nebude možno vyhovět.
f. právo vznést námitku
i. Toto právo znamená, že Osoba může vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu nebo pro účely marketingových aktivit. Jestliže vznese námitku proti zpracování pro účely marketingových aktivit, přestane Poskytovatel osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání marketingových sdělení. Jestliže vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu, takovou námitku Poskytovatel nejprve vyhodnotí a bude Osobu informovat o jejím vyřízení. Pokud bude námitce vyhověno, přestane Poskytovatel tyto osobní údaje zpracovávat, může se ale stát i to, že takové námitce nebude možné vyhovět.
g. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
i. V případě nespokojenosti s vyřízením žádosti a uplatnění výkonu práva, má Osoba, jejíž osobních údajů se zpracování týká, právo podat stížnost k dohledovému orgánu – Úřadu na ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz, tel.: 234 665 111, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha, 170 00.
h. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém byl poskytnut.
Odvolat souhlas může Osoba kdykoliv bez udání důvodu, a to buď kliknutím na příslušný odkaz, písemně na adrese Poskytovatele uvedené v hlavičce případně prostřednictvím e-mailové adresy: info@hololo.cz.
3.6. Osobní údaje uvedené v čl. 3.2 budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou a při dodržení veškerých dalších zákonných povinností a s ohledem na zajištění kvality služeb. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem anebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
3.7. Poskytovatel neobchoduje s osobními údaji Osob. Osobní údaje Osob mohou být předávány do zahraničí i třetím osobám (ať už v zahraničí či tuzemsku) a mohou být ze zahraničí přístupné zejména v případech objednání licencí a hardware od výrobců třetích stran anebo mezinárodní podpory zejména nutnosti podpory softwarového řešení či v případě, že Poskytovatel užívá k přepravě zásilky pro Zákazníka třetí osobu včetně informační společnosti např. Seznam.cz, Google apod.
3.8. Zákazník a Uživatel souhlasí, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byli poučeni o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
3.9. Osobní údaje Osob mohou být použity pro marketingové sdělení. Odvolá-li Osoba souhlas se zpracováním osobních údajů, uvede přitom, zda odvolává pouze ve vztahu k určitým osobním údajům či zda ke všem osobním údajům a dále uvede, k jakým účelům odvolává souhlas či ke všem. Odvolá-li osoba souhlas jen k některému osobnímu údaji a k některému účelu, např. Osoba odvolá souhlas se zpracováním adresy za účelem toho, že si nepřeje dostávat další marketingová sdělení, má Poskytovatel za to, že souhlas poskytnutý k ostatním údajům i účelům je nadále platný.
3.10. Účely zpracování. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Osob za těmito účely:
a. poskytování služeb a plnění smlouvy
i. Údaje zpracovává Poskytovatel za tím účelem, aby mohl navrhnout uzavření smlouvy (a o uzavření vyjednávat) a také aby mohl plnit smlouvu, zejména dodat zboží a poskytovat služby (implementace software a případně hardware, případně dovoz zboží do místa implementace, jeho zprostředkování, realizace dovozu a implementace prostřednictvím třetích osob, podpora po implementaci, a to i v zahraničí, k evidenci a kontaktu Zákazníka apod.) a služby spojené s koupí zboží a služeb (servisní doplňkové služby apod.).
ii. Právním základem v tomto případě je tedy zpracování údajů pro účely plnění smlouvy.
b. plnění právních povinností
i. Údaje zpracovává Poskytovatel zejména v souvislosti s povinností účetní a daňové legislativy, předpisů upravujících archivnictví a vedení evidencí, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy.
c. poskytování novinek, tipů a marketingových nabídek
i. Údaje Poskytovatel zpracovává za účelem zasílání novinek, tipů a marketingových informací o službách na základě souhlasu Osoby nebo předání takového souhlasu Poskytovateli.
ii. Po udělení takového souhlasu bude Osoba kontaktována prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo s využitím dalších prostředků dálkové komunikace a Osoba nebo třetí osoba tak získá hodnotné informace o nových metodách holografické reklamy, cenách, akčních nabídkách, službách a dalších zajímavostech.
iii. Pokud Osoba udělí tento souhlas nebo dojde k předání takového souhlasu Poskytovateli, bere na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, že lze souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti, e-mailem postupem viz výše.
iv. Neposkytnutí tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy v tom rozsahu, v jakém jsou osobní údaje potřebné k plnění smlouvy.
d. ochrana oprávněného zájmu Poskytovatele, a to zejména s ohledem na nutnost evidence plnění, podpory, závazků ze smluv apod.
Na základě oprávněného zájmu a zachování fungování Poskytovatele, může osobní údaje zpracovávat i pro účely případného řešení sporů či vymáhání právních nároků.
Realizace všech práv Osob je vázána na podání žádosti k Poskytovateli, a to zejména pomocí vzorové žádosti či políček k volbě (zakliknutí) dostupné ke stažení na webovém rozhraní poskytovatele či na žádost na níže uvedeném emailu, který zdvořile upozorňuje, že činnost Poskytovatele je vázána právními předpisy stanovující ji mnohé povinnosti, a to zejména povinnost účetní a daňové. S odkazem na právní povinnosti může být realizace práv Osob odmítnuta či zamítnuta. Žádosti a námitky prosím podávejte elektronicky emailem na info@hololo.cz nebo poštou na Kontaktní adresu a označte ji GDPR. Poskytovatel Vaši žádost vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je Poskytovatel oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás budeme informovat.

4. Předávání, doba zpracování a forma

4.1. Osobní údaje, které o Osobě Poskytovatel získá, může předat jinému zpracovateli, pokud poskytl vhodné záruky a za podmínky, že jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana Osoby coby subjektů údajů. Těmito osobami jsou především dodavatelé a externí spolupracovníci Poskytovatele (účetní, právníci apod.) za účelem splnění smluvní povinnosti, institucím poskytujícím platební služby za účelem provedení finanční transakce, poštovním a dodavatelským subjektům za účelem dodání plnění ze smlouvy, správci webového rozhraní a dalším osobám nutným k provozu Poskytovatele. Tyto osoby jsou pak dále vázány osobní údaje ochraňovat stejně přísně, jako Poskytovatel. Poskytovatel jim osobní údaje předá jen v zákonem stanoveném rámci. Údaje nejsou předávány mimo EU.
4.2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, standartně 3 roky. Vybrané osobní údaje pak budou dále pro účely účetní, daňové a evidenční zpracovávány 10 let a po tuto dobu též za účelem možnosti oslovit Návštěvníka či Zákazníka s nabídkou nové spolupráce, s čímž Osoba souhlasí. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Poskytovatel k ochraně osobních údajů užívá vnitřní předpisy, fyzické, hardwarové a softwarové zabezpečení a ochrana osobních údajů je součást pracovně právních povinností zaměstnanců Poskytovatele.

5. Technické údaje, Google Analytics, soubory cookies a zákaz automatického stahování dat

5.1. Poskytovatel používá pro evidenci Návštěvníků a dalších Osob a individualizaci obsahu webového rozhraní službu umožňující analýzu dat, zejména Google Analytics a soubory cookies. Při návštěvě webového rozhraní může Poskytovatel shromažďovat některé́ informace nezbytné́ pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz webového rozhraní. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), sloužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z webového rozhraní (včetně data a času), produkty, které si Návštěvník zobrazil nebo hledal, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci či způsob opuštění stránky.
Tyto osobní údaje Poskytovatel využívá vedle účelů výše uvedených též ke správě a zlepšovaní webového rozhraní a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce.
Vedle uvedených nástrojů může Poskytovatel užívat i jiné nástroje a tomu odpovídající technické údaje, kdy ne všechny jsou považovány za osobní údaje, které by umožňovali Vaši identifikaci. Vzhledem k turbulentnímu vývoji technické zprávy dat není v moci Poskytovatele je zde všechny vyjmenovat. Seznam osobních údajů, které umožňují osobu identifikovat, poskytne Poskytovatel na žádost viz výše.
5.2 Osoba souhlasí s ukládáním tzv. cookies souborů a s jejich analýzou. V případě, že objednávku na webovém rozhraní je možné provést a závazky Osoby ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies, může Osoba souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, a to postupem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
5.3 Osoba souhlasí s tím, že Poskytovatel zakazuje automatické skenování a/nebo stahování dat z webového rozhraní Poskytovatele, zejména tzv. crawlingu. V případě, že se Osoba dopustí automatického skenování a/nebo stahování dat z webového rozhraní Poskytovatele, zavazuje se Poskytovateli uhradit pokutu 100.000 Kč za každé takové porušení. Uhrazením pokuty nadále zůstává Poskytovateli možnost po Osobě žádat náhradu škody za takové porušení.

6. Ochrana autorských práv

6.1. Obsah webových stránek Poskytovatele, webového rozhraní a všechny na dostupné materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), obsah programového vybavení webového rozhraní a těchto zásad, jsou chráněny autorskými právy Poskytovatele a mohou být chráněny právy dalších osob. Obsah nesmí být Osobou měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
6.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo sdílet příspěvky uvedené na webovém rozhraní i prostřednictvím sítě Facebook a jiných sociálních sítích a též v nich přiměřeně odkazovat na identitu Zákazníka jako tzv. reference.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Znění těchto zásad může Poskytovatel kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním zásad, za jehož účinnosti vznikly. Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na webovém rozhraní Poskytovatele.
7.2. Poruší-li Osoba práva třetích osob při užívání zboží, služby či informace z webového rozhraní, nenese za to Poskytovatel odpovědnost. Bude-li po Poskytovateli vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, případně jiné obdobné plnění zaviněné Osobou, má Poskytovatel právo toto plnění následně vymáhat po Osobě, která se porušení práva dopustila, a to včetně všech souvisejících nároků, zejména nákladů právního zastoupení.
7.3. Osobě jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webového rozhraní. Osoba je povinna oznámit Poskytovateli výpadek funkce webového rozhraní či napadení zvenčí, které se projevuje zejména zobrazováním obsahu nesouvisejícím s poskytováním zabezpečení, zejména zobrazením pornografického charakteru.
7.4. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím webového rozhraní a neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují Osoby v některých částí webového rozhraní či v rámci systémů Zákazníka a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou, a to výlučně na základě vlastní úvahy.
7.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit či odstranit jakoukoliv část webového rozhraní.

V Praze dne 14. 12. 2020

Mgr. Petr Uklein, jednatel
UP CORP s.r.o.